Overslaan en naar de inhoud gaan

Breicafe de Steek

Cultuur
Kunst & recreatie
Buurt

Over dit initiatief

‘De Steek’ hat ek in edukative taak op him naam. Trochbreidles te jaan op it Friesland College ynLjouwertkinnetakomstigelearkrêften de keunst en it ambacht fan itbreidzjentrochjaanoanbern op de basisskoallen. Dêrneistwurdeekynsidinteel op de basisskoallensels breidlessen jûn.

Fan de iene kant leveret ‘De Steek’ autonoom wurk. Dat is sa no en dan te bewonderjen is tidenseksposysjesyn ‘e tún fan ien fan de leden. Oan de oare kant makket de groep ekwurkfoartoanielselskippenlykasTryater; it Fries Museum en stiftingenûnderoarenyn Sint Petersburg en Roemenië. Dêrmei hat de groep ekútstrielingbûten gemeente -, provinsje en de lânsgrinzen.

Ta beslút de fraachhokkerkultueruteringitbreidzjen no einliks is: keunst, design of bygelyksmoade? Op itbreidkafé is feitlik alles fan tapassing én mear. Oarestekwurdendy ’t neffens de sjuerybrûktwurdekinne, binne: mienskip, histoarje, edukaasje, stânfêstens en profesjonaliteit

glamourbenen_img_2125.jpg