Overslaan en naar de inhoud gaan

Breicafe de Steek

Cultuur
Kunst & recreatie
Buurt

Over dit initiatief

De Steek’ hat in edukative taak op him naam. Troch breidles te jaan op it Friesland College yn Ljouwert kinne takomstige learkrêften de keunst en it ambacht fan it breidzjen trochjaan oan bern op de basisskoallen. Dêrneist wurde op de basisskoallen sels breidlessen jûn.
Fan de iene kant leveret ‘De Steek’ autonoom wurk. Dat is sa no en dan te bewonderjen tijdens eksposysjes yn ‘e tún fan ien fan de leden. Oan de oare kant makket de groep ek wurk for toanielselskippen lykas Tryater, it Fries Museum en stiftingen ûnderoaren yn Sint Petersburg en Roemenië. Dêrmei hat de groep ek útstrieling bûten gemeente -, provinsje en de lânsgrinzen.
Ta beslút de fraach hokker kultuerutering it breidzjen no einliks is: keunst, design of bygelyks moade? Op it breidkafé is feitlik alles fan tapassing én mear. Oare stekwurden dy ’t brûkt wurde kinne, binne: mienskip, histoarje, edukaasje, stânfêstens en profesjonaliteit.

De nederlandse vertaling:
Breicafé De Steek heeft een educatieve functie. Door breiles te geven op het Friesland College in Leeuwarden kunnen toekomstige leraren de kunst en ambacht van het breien doorgeven aan kinderen op basisscholen.

Enerzijds levert 'De Steek' autonoom werk dat geëxposeerd wordt. Aan de andere kant maakt de groep ook werk voor theatergezelschappen zoals Tryater, het Fries Museum en stichtingen in St. Petersburg en Roemenië. Daarmee is de groep ook actief buiten de gemeente, provincie en de grenzen.

Tenslotte de vraag welke cultuuruiting breien nu eigenlijk is: kunst, design of bijvoorbeeld mode? Op het breicafé is in feite alles van toepassing èn meer. Andere steekwoorden die van toepassing zijn: gemeenschapszin, geschiedenis, educatie, standvastigheid en professionaliteit.

glamourbenen_img_2125.jpg